Prawo do korzystania z preferencyjnych stawek ZUS przysługuje przedsiębiorcom – na określonych przepisami zasadach – rozpoczynającym działalność gospodarczą. Niższy ZUS płacą przez 2 lata, po czym muszą dokonać zmian w zakresie kodu tytułu ubezpieczenia, a to oznacza przejście na pełny ZUS.

Podstawa wymiaru

O ile wysokość preferencyjnych składek ZUS jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1680 zł brutto w 2014 r.), o tyle wysokość pełnych składek ZUS zdeterminowana jest wysokością przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia za pracę. W 2013 r. oszacowano, iż w 2014 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3746 zł brutto. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 60 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia – jest to 2247,60 zł. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne podstawę wymiaru stanowi 75 %% przeciętnego wynagrodzenia (włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. poprzedniego roku).

Wysokość pełnych składek ZUS w 2014 r.

Aktualna wysokość składek ZUS kształtuje się na następującym poziomie:

– składka na ubezpieczenie emerytalne – 438,73 zł,

– składka na ubezpieczenie rentowe – 179,81 zł,

– składka na ubezpieczenie chorobowe – 55,07 zł,

– składka na ubezpieczenie wypadkowe – 43,38 zł,

– składka na ubezpieczenie zdrowotne – 270,40 zł,

– składka na Fundusz Pracy – 55,07 zł.

Łączna kwota zobowiązań przedsiębiorców wobec ZUS-u w 2014 r. to 1042,46 zł.