Osoby zakładające pozarolniczą działalność gospodarczą mogą liczyć na ulgi w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Są bowiem objęte preferencyjnym ZUS-em określanym też mianem małego ZUS-u. Niższe stawki obowiązują przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności, ale pod pewnymi warunkami.

Komu nie przysługuje preferencyjny ZUS?

Preferencyjne składki ZUS nie przysługują:

– osobom, które w okresie 5 lat poprzedzających rejestrację działalności figurowały w ewidencji gospodarczej – czyli posiadały firmę,

– osobom, które w ramach własnej działalności gospodarczej zamierzają świadczyć usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy, jeśli były u niego zatrudnione w roku założenia działalności lub w roku poprzednim i będą świadczyć na jego rzecz taką samą pracę jak w okresie zatrudnienia,

– wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich,

– jednoosobowy wspólnik spółki z o. o.,

– twórcy i artyści nie posiadający zarejestrowanej działalności.

Dodatkowy miesiąc niższych składek

Podatnicy, którym przysługuje prawo do opłacania składek ZUS w niższym wymiarze mogą zyskać dodatkowy miesiąc preferencyjnego ZUS-u. Wszystko zależy od dnia zarejestrowania działalności – nie należy tego robić pierwszego dnia miesiąca, ale np. drugiego bądź trzeciego. Z czego to wynika? Otóż gdy upłyną 2 lata, podczas których oprowadzany był preferencyjny ZUS, przedsiębiorca musi zmienić kod tytułu ubezpieczenia, co oznacza przejście na pełny ZUS. Zmiana kodu musi nastąpić po upływie pełnych 24 miesięcy kalendarzowych.

Zgłoszenie do ZUS

Przedsiębiorca ma 7 dni od dnia zarejestrowania działalności na zgłoszenie się do ubezpieczeń w ZUS. Konieczne jest wypełnienie odpowiednich formularzy – w zależności od tego do jakich ubezpieczeń zgłasza się przedsiębiorca:

– formularz ZUS ZUA w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub tylko społecznych,

– formularz ZUS ZZA w przypadku zgłoszenia jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego,

– formularz ZUS ZCNA w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny.

Wysokość preferencyjnych składek w 2014 r.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2014 r. minimalna płaca wynosi 1680 zł – w porównaniu z 2013 r. wzrosła o 80 zł, co oznacza również wzrost wysokości składek. Naliczane są one aktualnie od podstawy wynoszącej 504 zł i kształtują się na następującym poziomie:

– składka na ubezpieczenie emerytalne – 98,38 zł,

– składka na ubezpieczenie rentowe – 40,32 zł,

– składka na ubezpieczenie chorobowe – 12,35 zł,

– składka na ubezpieczenie wypadkowe – 9,73 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnego ZUS-u nie są zobligowani do opłacania składek na Fundusz Pracy. Co się zaś tyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązują ich takie same stawki jak przedsiębiorców na pełnym ZUS-ie – 270,40 zł.