Koszty pracy w Polsce są bardzo wysokie – wpływ na nie mają w głównej mierze składki ZUS. Pracodawcy – chcąc zminimalizować koszty tych obciążeń – poszukują rozmaitych rozwiązań w zakresie zatrudniania osób. Jedną z form nawiązania takiej współpracy jest umowa zlecenia.

Kiedy umowa zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym podlega ona postanowieniom kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Generalnie zleceniobiorca nie podlega w tym przypadku ubezpieczeniu społecznemu – ale uwaga, nie zawsze tak się dzieje. Ubezpieczeniom społecznym umowa zlecenia podlega, jeśli:

– pracodawca podpisuje taką umowę z własnym pracownikiem (w przypadku pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna),

– pracodawca podpisuje umowę z osobą podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – w tej sytuacji składki na ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne są obowiązkowe, podobnie jak składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składka na ubezpieczenie chorobowe ma natomiast charakter dobrowolny.

Kiedy umowa zlecenia nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Koszt składek ZUS pracodawca może przy umowach zlecenia obniżyć w następujący sposób:

– podpisując taką umowę z osobą zatrudnioną na umowę o pracę u innego pracodawcy (zleceniobiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne),

– podpisując umowę z emerytem/rencistą zatrudnionym na umowę o pracę u innego pracodawcy,

– podpisując umowę z uczniem/studentem, który nie ukończył 26 roku życia (w tym przypadku nie trzeba opłacać ani składek na ubezpieczenie społeczne, ani składki na ubezpieczenie zdrowotne),

– podpisując umowę z osobą, która ma podpisane inne umowy zlecenia – z tym zastrzeżeniem że odnosi się to tylko do sytuacji, gdy zleceniobiorca wykonuje czynności na podstawie innych umów zlecenie dla innych podmiotów bądź na podstawie kolejnych umów zlecenie w ramach jednego podmiotu dotyczących odmiennych czynności.