Nawiązanie stosunku pracy oznacza dla obu stron przestrzeganie wielu obowiązków, które wynikają z postanowień kodeksu pracy – i nie tylko. Dotyczą one m. in. konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne – są one opłacane zarówno z kieszeni pracodawcy, jak i pracownika.

Obciążenia pracownika i pracodawcy

Obciążenia tytułem składek na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika i pracodawcy rozkładają się w następujący sposób (procentowo, od wynagrodzenia brutto pracownika):

– składka na ubezpieczenie emerytalne: pracownik i pracodawca pokrywają je w jednakowej części wynoszącej 9,76 %,

– składka na ubezpieczenie rentowe: 6,5 % – pokrywa pracodawca, 1,5 % – pokrywa pracownik,

– składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1,93 % – pokrywa tylko pracodawca,

– składka na ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % – pokrywa tylko pracownik,

– składka na ubezpieczenie zdrowotne: 9 % – pokrywa tylko pracownik,

– składka na Fundusz Pracy: 2,45 % – pokrywa tylko pracodawca,

– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1 % – pokrywa tylko pracodawca.

Dodatkowo pracodawca ponosi obciążenia wynoszące ok. 20 % wynagrodzenia brutto wypłacanego pracownikowi.

Podstawowy koszt zatrudnienia

Koszt zatrudnienia pracownika wynikający z wysokości składek na ubezpieczenie społeczne można rozpatrzyć na przykładzie pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie – w 2014 r. jest to 1680 zł brutto. Pracodawca jest obciążony w tym przypadku składkami następującej wysokości:

– składka na ubezpieczenie emerytalne: 1680 zł x 9,76 % = 163,97 zł,

– składka na ubezpieczenie rentowe: 1680 zł x 6,50 % = 109,2 zł,

– składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1680 zł x 1,93 % = 32,42 zł,

– składka na Fundusz Pracy: 1680 zł x 2,45 % = 41,16 zł,

– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 1680 zł x 0,1 % = 1,68 zł.

Łącznie daje to kwotę wynoszącą 348,43 zł.