Składki na ubezpieczenie społeczne są świadczeniami pieniężnymi. Najbardziej charakterystycznymi ich cechami są przymusowość oraz celowość. Swoim zakresem obejmują one kilka rodzajów ubezpieczeń. Ze środków tych są finansowane m. in. renty oraz emerytury.

Rodzaj składek i podstawa wymiaru

Spośród składek na ubezpieczenie społeczne wyszczególnia się składki na ubezpieczenie:

– rentowe,

– emerytalne,

– chorobowe,

– wypadkowe.

W kwestii ustalania wymiaru składek obowiązują pewne zasady. Ponieważ podstawa wymiaru nie jest jednakowa u wszystkich ubezpieczonych, kwoty składek są zróżnicowane. Należy przy tym wspomnieć o ograniczeniach dotyczących składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w tym przypadku podstawa wymiaru nie może przekraczać wartości 30-krotnego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Limit ten – poza pewnymi wyjątkami – nie obowiązuje przy pozostałych składkach.

Wysokość składek

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe podawane są w formie stopy procentowej – jest ona taka sama dla wszystkich ubezpieczonych. Również i składki na ubezpieczenie wypadkowe są wyrażane w stopach procentowych, ale tutaj stopa procentowa nie jest jednakowa dla poszczególnych ubezpieczonych. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne kształtuje się na następującym poziomie:

– składki na ubezpieczenie emerytalne – 19,52 % podstawy wymiaru,

– składki na ubezpieczenie rentowe – 8 % podstawy wymiaru,

– składki na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % podstawy wymiaru,

– składnika ubezpieczenie wypadkowe – od 0,67 % do 3,86 % podstawy wymiaru.

Terminy płatności

Za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne odpowiedzialni są płatnicy składek. Przykładowo – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uiszczają składki same za siebie, zaś do płacenia ich za pracowników są zobligowani pracodawcy. Płatnicy muszą przestrzegać następujących terminów płatności:

– do 5 dnia następnego miesiąca – dotyczy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

– do 10 dnia następnego miesiąca – dotyczy osób fizycznych płacących składki jedynie za siebie,

– do 15 dnia następnego miesiąca – dotyczy pozostałych płatników.